INDEX;

WEDSTRIJDREGLEMENT COMPETITIE STEDENDRIEHOEK

WEDSTRIJDREGLEMENT RANKING  DVS

WEDSTRIJDREGLEMENT "RANKING-JEUGD"  DVS

Materiaalbepalingen volgens de NDF reglementen 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT COMPETITIE STEDENDRIEHOEK
Deze informatie komt van Dart Vereniging Stedendriehoek.

Wedstrijdreglement

Artikel 1
1. In de periode van 1 september tot 1 juli van het eropvolgende jaar wordt een
competitie georganiseerd, hierna te noemen de "officiŽle competitie", daarnaast
wordt ook nog een zogenaamde knock-out competitie georganiseerd, hierna te
noemen de "beker competitie".
2. Wanneer de D.V.S. andere competities organiseert, wordt dit meegedeeld in het
officiŽle orgaan.
3. De D.V.S. deelt eveneens mede in hoeverre de regels van de "niet-officiŽle
competitie" afwijken van die van de "officiŽle competitie".
4. De hierna te noemen divisieleiders dienen conform het wedstrijdreglement te
handelen. Aan toezeggingen van divisieleiders in strijd met de regels, kan men
geen rechten ontlenen.
 

Artikel 2
1. De hierna volgende artikelen hebben betrekking op de "officiŽle competitie" en
daar waar vermeld de "beker competitie"


Organisatie van de "officiŽle competitie"
Artikel 3
1. De D.V.S. organiseert de "officiŽle competitie". De D.V.S. kent hiervoor ťťn of
meerdere divisies. Deze divisies zijn onderverdeeld in:
a. ťťn eredivisie;
b. ťťn eerste divisies;
c. ťťn of twee tweede divisies;
d. eventueel ťťn of meerdere derde en lagere divisies;
2. Elke divisie moet ten minste 8 en ten hoogste 12 teams bevatten.
3. Elk team zal er naar streven een zo hoog mogelijke plaats in de eindrangschikking
in te nemen. Tevens is elk team verplicht zich aan de promotie en degradatie
regeling te onderwerpen.
4. Het bestuur kan een wedstrijdcommissie benoemen, die bestaat uit een voorzitter
en twee of meer leden.
5. De wedstrijdcommissie of competitieleider stelt het wedstrijdschema vast, de
divisieleider verzamelt de uitslagen van de wedstrijden en maakt de rangschikking
van elke divisie. Publicatie van de rangschikking dient regelmatig te geschieden


Deelname "officiŽle competitie"
Artikel 4
1. Deelname aan de "officiŽle competitie" is uitsluitend mogelijk voor teams van
minimaal 4 geregistreerde spelers, er is geen maximum.
2. Uit hun midden wijzen de voor een team geregistreerde spelers een aanvoerder
(teamcaptain) aan, welke geacht wordt aan de, uit de deelname aan de competitie
voortvloeiende, verplichtingen van het team te voldoen, ieder lid van het team
blijft hier ook persoonlijk verantwoordelijk voor.
3. De aanvoerder dient onder andere zorg te dragen voor de contributie afdracht, op
de teamcaptains vergadering, voor de aanvang van de "officiŽle competitie"
4. Indien een gewoon lid, erelid, lid van verdienste c.q. lid wedstrijdofficial aan de
"officiŽle competitie" wenst deel te nemen, dient bij de inschrijving te worden
vermeld voor welk team men wenst uit te komen.
5. Indeling in het gewenste team geschiedt uitsluitend met toestemming van de
aanvoerder van dat team.
6. Om deel te nemen aan de "officiŽle competitie" dient men de leeftijd van 16 jaar
bereikt te hebben, de teamcaptain en de medespelers zijn verantwoordelijk voor
het mee laten spelen van een speler in hun team, die de leeftijd van 16 jaar nog niet
bereikt heeft.


Voorwaarden
Artikel 5
1. Het bestuur kan aan de inschrijving voorwaarden verbinden, in het bijzonder voor
wat de naam van het team betreft.


Teams
Artikel 6
1. Een team dat een naam heeft gekozen die betrekking heeft op een fysieke
karakteristiek van haar spelers en die door het bestuur is geaccepteerd, moet de
naam respecteren.
2. De teamleden moeten in het bezit zijn van een registratiekaart, terwijl het bestuur
in het bezit moet zijn van een "verklaringsbewijs", als men hier niet aan voldoet,
dan is het lid niet speelgerechtigd, dus ook niet met toestemming van de
tegenstander, indien een niet speelgerechtigde speler meespeelt in een wedstrijd is
ook de tegenstander hiervoor verantwoordelijk of er moet voor aanvang van de
wedstrijd een aantekening zijn gemaakt door de tegenstander op het
wedstrijdformulier.
3. Een speler mag alleen spelen in het team, waarvoor hij geregistreerd staat bij het
bestuur.
4. Een speler mag zich opgeven voor een team op het moment dat hij speelgerechtigd
is en niet eerder.
5. Een speler mag ten hoogste ťťnmaal per competitie van team wisselen. De
wijziging gaat pas in als de registratiekaart is gewijzigd en gewaarmerkt.
6. Teamwijziging kan niet meer plaats vinden vanaf week 13 jaar 2008,
7. Indien een team de speelavond of aanvoerder (teamcaptain) wijzigt gaat deze
wijziging pas in nadat men schriftelijk het bestuur, de divisieleider, de
bekercompetitieleider en de teams waar men nog tegen moet spelen in een
competitie, inclusief de bekercompetitie heeft ingelicht. De schades en de
gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven hiervan, zijn voor verantwoording
van het gehele team.
8. a. Indien de absolute meerderheid van de leden van een team onder een andere of
dezelfde naam in dezelfde of een andere speelgelegenheid wenst te spelen,
behouden die spelers die deze wijziging wensen, hun plaats in de divisie waarin zij
spelen.
b. Is er geen absolute meerderheid van de leden van een team en de stemmen
staken, dan geldt de uitgebrachte stem van de aanvoerder voor twee stemmen.
c. De overige leden van het team die onder dezelfde naam, in dezelfde of in een
andere speelgelegenheid, blijven of gaan spelen, worden geacht zich als nieuw
team in te schrijven.
d. Een team dat stopt tijdens de competitie, wordt als zij zich weer compleet
aanmeldt voor het nieuwe competitie seizoen, een divisie lager gezet.
e. Een team dat stopt tijdens de competitie, wordt als zij zich niet compleet
aanmeldt voor het nieuwe competitie seizoen, in de laagste divisie gezet.
f. Een team dat zich als een nieuw team inschrijft, wordt geplaatst in de laagste
divisie.
9. Indien een team tijdens het seizoen de competitie verlaat om welke reden dan ook,
dan zullen alle punten van het desbetreffende seizoen geschrapt worden, ook de
punten van de andere teams behaald tegen dit team, behalve als het team uit de
competitie gaat na de helft van het competitieschema, ook al hebben ze niet alle
wedstrijden voor de helft van het competitieschema gespeeld, de wedstrijden na de
helft van het competitieschema tellen niet meer mee.
10. Van een team dat tijdens de "officiŽle competitie" stopt, worden alle teamleden
voor 2 jaar geschorst als lid van de D.V.S., de teamcaptain geeft aan wie of wat de
oorzaken waren van het stoppen van het team, het bestuur bepaalt welke spelers
niet worden geschorst, indien men het niet eens is met de uitspraak van het
bestuur, kan men de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie, spelers die geschorst
zijn kunnen het volgende seizoen spelen na betalen van een
boete van 50 Euro, als
ze na 1 jaar schorsing willen spelen betalen ze een
boete van 25 Euro.


Invaller
Artikel 7

1. Een team mag in een wedstrijd gebruik maken van ťťn invaller, welke
geregistreerd moet zijn voor dat team.
2. De invaller mag pas worden ingezet na afloop van een partij of indien men
dermate gewond raakt dat verder spelen onmogelijk is, de score blijft echter
gehandhaafd.
3. De speler die door de invaller is vervangen, mag niet meer deelnemen aan de
wedstrijd.
4. De aankondiging van het gebruik maken van de invaller dient tussen twee partijen
te geschieden.


Protest
Artikel 8

1. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan een wedstrijd onder protest gespeeld
worden. Tevens dient dit schriftelijk, met uitleg, gemeld te worden bij de
divisieleider.


Controle registratiekaarten
Artikel 9
1. Controle van de registratiekaarten dient te geschieden door de captains of
aanvoerders voorafgaande aan de wedstrijd.
2. Controle van de registratiekaarten kan ook geschieden door het bestuur of door
persoenen die door het bestuur aangewezen zijn.
3. De personen die controleren, zullen zich als zodanig moeten kunnen legitimeren.
4. Indien een speler op het wedstrijdformulier staat die niet bevoegd is om te spelen
in het desbetreffende team, dan wordt de speler geschorst en is dus ook niet meer
gerechtigd om elders onder de vlag van de N.D.F. te spelen.
5. Indien een speler op het wedstrijdformulier staat die niet bevoegd is om te spelen
in het desbetreffende team, dan krijgt het team 0 punten. De tegenpartij ontvangt
haar gemiddeld aantal punten, berekend aan het einde van de competitie en
afgerond naar boven of naar beneden, plus 1 punt, met een minimum van 5 en een
maximum van 9 punten. Indien de wedstrijd een hogere uitslag aangeeft, dan geldt
de wedstrijduitslag, behoudens het geval dat een team uit de competitie is.


MateriŽle bepalingen
Artikel 10
1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
- in goede staat, zonder beschadiging
- volkomen vlak
- de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend
- de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangeven
- de dubbel 20 moet rood zijn
2. De roos van het dartsbord moet zich op een hoogte van 1.73 meter (+ of - 1 cm)
bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn.
3. a. De achterkant van de oche moet zich op 2,37 meter bevinden, horizontaal ten
opzichte van de voorzijde van het dartbord. De werpafstand begint achter de raised
oche.
b. Een raised oche is een verhoogde drempel met een minimale lengte van 610
mm en een minimale hoogte van 38 mm.
4. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt
aangetekend op een scorebord voor de in lid 2 vermelde werplijn. Dit scorebord
moet naast het dartbord zijn opgehangen en in goede staat zijn.
5. Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn.
6. Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting welke geleverd moet
worden door ten minste twee spots. Deze verlichting moet aan de volgende
waarden uit de onderstaande tabel voldoen:
Afstand voorkant
dartbord tot spots
(cm)
Hoogte spots
t.o.v. de roos
(cm)
Sterkte van elke
spot minimaal
(watt)
Onderlinge
afstand tussen
de spots (cm)
75 - 100 40 Ė 50 75 30 - 40
100 - 125 50 Ė 60 75 30 - 40
125 - 150 60 Ė 70 75 40 - 50
150 - 175 70 Ė 80 100 40 - 50
175 - 200 80 Ė 90 100 50 - 60
200 - 250 90 Ė 100 150 50 - 60
De verlichting moet zijn uitgevoerd met kappen die alle licht afleiden van de ogen van
de spelers, wanneer de speler aan de oche staat.
De verlichting mag geen verblindende werking hebben op de spelers en de
scheidsrechters.


Darts
Artikel 11

1. Elk soort darts kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 305
mm en het gewicht niet meer is dan 50 gram.


Datum en tijd
Artikel 12
1. De competitieweek loopt vanaf maandag tot en met vrijdag daaropvolgend.
2. Wedstrijden vinden plaats binnen de competitieweek waarin de wedstrijden zijn
uitgeschreven. Is de wedstrijd niet gespeeld in die week, dan wordt de uitslag van
de wedstrijd 0 Ė 0 verklaard, met uitzondering van het geval genoemd in artikel 13
lid 4 en artikel 14 lid 1en 3, alsmede overmacht, te bepalen door het bestuur. De
wedstrijd dient alsnog gespeeld te worden (artikel 14 lid 4), beide teams worden in
dit geval beschouwd als afzeggende teams, men ontvangt alleen tegenpunten
evenals de legs.
3. Uitslagen dienen uiterlijk op de dinsdagavond na de speelweek aanwezig te zijn bij
de door het bestuur aangewezen functionarissen.
4. De aanvang van de competitiewedstrijd is 20:00 uur; dus niet later (artikel 13 lid 1)
5. Het dartbord waar de wedstrijd op gespeeld gaat worden, moet minimaal een half
uur voor aanvang van een wedstrijd beschikbaar zijn om in te werpen. Het
bezoekende team moet in de gelegenheid worden gesteld om minimaal een
kwartier op dit wedstrijdbord in te werpen.
6. Indien een speelavond op een feestdag, carnaval of dergelijke valt, dus eigenlijk
verkeerd gepland is. Dan dient het thuisspelende team actie te ondernemen, door
contact op te nemen met de betreffende divisieleider; de divisieleider kan
eventueel beslissen om de uit- en thuiswedstrijd om te draaien.


Afwezigheid
Artikel 13
1. Een team dat te laat komt verliest van rechtswege de wedstrijd, voor zover van het
te laat komen schriftelijk melding is gemaakt aan de divisieleider, door de
aanvoerder van de tegenpartij en dit bevestigd is door getuigen.
2. Een wedstrijd kan worden aangevangen met een onvolledig team. De ontbrekende
speler(s) moet(en) echter tijdig aankomen om een wedstrijdverloop zonder
onderbrekingen mogelijk te maken.
3. Een onvolledig team kan een wedstrijd spelen. De ontbrekende speler wordt geacht
al zijn darts buiten het bord te hebben geworpen. Een team moet uit ten minste drie
spelers bestaan.
4. Het team dat op de officieel vastgestelde datum afwezig was, wordt 5 punten in
mindering gebracht, de wedstrijd dient alsnog gespeeld te worden.
5. In het geval dat een team voor een vastgestelde wedstrijd afwezig was en de
wedstrijd later in dat seizoen niet gespeeld wordt, ontvangt de tegenpartij haar
gemiddeld aantal punten, berekend aan het einde van de competitie en afgerond
naar boven of naar beneden, plus 1 punt, met een minimum van 5 en een
maximum van 9 punten.
6. Een team dat driemaal voor een wedstrijd afwezig is geweest, wordt door het
bestuur uit de competitie genomen.


Afzeggen
Artikel 14
1. Afzeggen is niet toegestaan, tenzij men hiervoor een gegronde reden heeft en dit in
overleg is gebeurd met de divisieleider.
2. Afzeggen dient minimaal 24 uur van te voren geschieden. Indien men later afzegt
worden 2 punten in mindering, tenzij er sprake is van overmacht. Dit wordt door
het bestuur vastgesteld.
3. Het afzeggende team vult een afzeggingsformulier volledig in en stuurt dit op naar
de divisieleider, het afzeggingsformulier dient uiterlijk op de dinsdagavond in de
week na de speelweek aanwezig te zijn bij de door het bestuur aangewezen
functionaris. Het afgezegde team neemt telefonisch contact op met de divisieleider
en verteld welke afspraken gemaakt zijn met het afzeggende team over de nieuwe
speeldatum en over de eventueel nog overgebleven niet afgezegde wedstrijd (zijn
de uit en thuis wedstrijd eventueel omgedraaid).
4. Een wedstrijd dient ten alle tijde gespeeld te worden, niet spelen houdt voor het
afzeggende team in dat er volgend jaar ťťn divisie lager gespeeld wordt, tenzij er
sprake was van overmacht, hetgeen door het bestuur wordt geratificeerd.
5. Afzeggen is alleen toegestaan bij overmacht. Als het afzeggende team 3 spelers
heeft mag de wedstrijd niet worden afgezegd.
6. Afzeggen mag maximaal vier keer per seizoen. Zegt men voor de vijfde keer af
dan kan men door het bestuur uit de competitie genomen worden.
7. Alle wedstrijden dienen gespeeld te zijn voor het eind van de laatste speelweek,
volgens het competitie-schema.
8. De laatste 6 wedstrijden kunnen niet worden verzet, behoudens overmacht te
bepalen door het bestuur, de wedstrijden kunnen in overleg eventueel wel eerder
gespeeld worden.


Scheidsrechter wedstrijdofficial
Artikel 15
1. Het opschrijven van de score wordt uitgevoerd door het thuis spelende team. De
schrijver is tevens scheidsrechter.
2. Het bestuur kan neutrale scheidsrechters aanwijzen.
3. Tijdens het werpen blijft de scheidsrechter onbeweeglijk staan. Hij mag geen
aanwijzingen geven.
4. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter
mededelen hoeveel punten gescoord zijn met ťťn of meerdere darts.
5. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn drie darts heeft
geworpen.
6. De darts mogen pas uit het bord worden genomen nadat de score is genoteerd.
7. Nadat de volgende speler zijn eerste darts heeft geworpen, is geen beroep op de
score meer mogelijk. Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk nadat de
darts uit het dartsbord zijn verwijderd.
8. De scheidsrechter let op het correct houden van de werpafstand (bijvoorbeeld moet
men met de voeten achter de raised oche blijven). Indien een speler zich na een
waarschuwing niet aan de officiŽle werpafstand houdt, kan de scheidsrechter de
worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden overgespeeld. Hierop is
geen beroep mogelijk.


Competitiewedstrijd
Artikel 16
1. a. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten:
4 maal beste uit 5\501 individueel
4 maal beste uit 5\701 paren
1 maal beste uit 5\501 individueel (z.g.n. captains game) Het bepalen welke speler
de "Captains Game" moet spelen, mag direct vůůr deze partij.
b. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten:
4 maal beste uit 5\501 individueel
4 maal beste uit 5\501 paren
1 maal beste uit 3\701 gehele team
c. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten:
4 maal beste uit 5\501 individueel
4 maal beste uit 3\501 paren
1 maal beste uit 3\701 gehele team
d. Een wedstrijd bestaat uit een aantal partijen, te weten:
4 maal beste uit 3\501 individueel
4 maal beste uit 3\501 paren
1 maal beste uit 3\701 gehele team
e. Alle partijen hebben een open start en eindigen op een dubbel, de partijen
worden gespeeld in de volgorde en samenstelling conform het officiŽle
wedstrijdformulier van die divisie.
2. Voor de divisie`s in de competitie geldt:
Eredivisie speelt speltype genoemd onder lid 1 sub a.
Eerste divisie speelt speltype genoemd onder lid 1 sub b.
Tweede divisie speelt speltype genoemd onder lid 1 sub b.
Derde divisie speelt speltype genoemd onder lid 1 sub c.
Vierde divisie speelt speltype genoemd onder lid 1 sub d.
Lagere divisie`s spelen het speltype zoals dat door het bestuur wordt vastgesteld.
3. In alle divisie`s wordt voor de bull gegooid, het uitspelende team begint, diegene
die het dichts bij de bull gooit begint de partij, gooien beide een enkele of dubbele
bull, dan wordt er opnieuw gebulld, waarbij de ander begint. Een pijl in de dubbele
bull wordt direct verwijderd.
4. Voor aanvang van de wedstrijd bepalen de aanvoerders de spelersvolgorde waarin
de individuele partijen gespeeld worden. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar.
5. Bij het spelen van het hele team wordt de volgorde van de individuele partijen
aangehouden.
6. Alle partijen moeten eindigen met een dubbel. Deze eindigen wanneer met het
werpen van een dubbel precies nul bereikt is. Is het aantal gescoorde punten hoger
dan nodig om de leg te beŽindigen, of houdt men 1 punt over, dan blijft het aantal
punten op het scorebord ongewijzigd.
7. Voor iedere gewonnen partij ontvangt men ťťn punt.


Wedstrijdformulieren
Artikel 17
1. Alleen door de DVS uitgegeven wedstrijdformulieren zijn geldig.
2. De teamcaptain van het thuisteam vult het wedstrijdformulier zo volledig mogelijk
in en vult dan na ontvangst van de tegenstander de resterende spelers in, in de
volgorde die de tegenstander vooraf heeft bepaald ook de reservespelers dienen
vooraf ingevuld te worden.
3. Bij onvolledige, onduidelijke of onjuiste invulling van deze formulieren wordt 1
wedstrijdpunt in mindering gebracht, voor het thuisteam.
4. Het wedstrijdformulier dient om uiterlijk op de dinsdagavond in de week na de
speelweek aanwezig te zijn, bij de door het bestuur aangewezen functionarissen, is
een formulier te laat dan krijgt het thuisspelende team niet de gewonnen punten en
legs, wel behoud men de tegenpunten en legs.
5. Aan het eind van de wedstrijd wordt de uitslag op het wedstrijdformulier ingevuld
en wordt het formulier voorzien van de handtekening van beide aanvoerders.
6. Op de voorzijde van het wedstrijdformulier kunnen op- en of aanmerkingen van
ter zake doende aard vermeld worden.


Promotie degradatie kampioen
Artikel 18
1. Kampioen:
Het team dat het hoogst aantal punten (bij gelijke stand geld art. 18 lid. 8) heeft
behaald is kampioen en promoveert naar een hogere divisie.
Bij meerdere gelijke divisies wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld, voor de
deelname aan de landelijke kampioenschapwedstrijden van de NDF.
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels en speltype van de hoogste
divisie.
3. De nummers 10 en 11 uit de eredivisie en de nummers 2 en 3 uit de eerste divisie
spelen promotie - degradatiewedstrijden voor een plaats in de eredivisie.
De nummer 12 uit de eredivisie degradeert rechtstreeks.
A: eredivisie nr10 tegen eerste divisie nr3 uit en thuis
B: eredivisie nr11 tegen eerste divisie nr2 uit en thuis
De winnaars van deze wedstrijden spelen volgend seizoen eredivisie
4. De nummers 11 en 12 van de eerste divisie degraderen rechtstreeks.
De nummers 11 en 12 van de tweede divisie degraderen rechtstreeks.
De nummers 11 en 12 van de derde divisie degraderen rechtstreeks.
5. De nummer 10 van de eerste divisie speelt in een poule vorm tegen de nummers 2
van de tweede divisie om ťťn plek in de eerste divisie.
De nummer 10 van de tweede divisie a speelt in een poule vorm tegen de nummers
2 van de derde divisie a en b om ťťn plek in de tweede divisie.
De nummer 10 van de tweede divisie b speelt in een poule vorm tegen de nummers
2 van de derde divisie c en d om ťťn plek in de tweede divisie.
De nummers 9 en 10 van de derde divisie spelen tegen de nummers 2 van de
vierde divisie om ťťn plek in de derde divisie, de volgende 8 wedstrijden worden
uit en thuis gespeeld:
derde a nr 9 tegen vierde a nr 2; derde a nr 10 tegen vierde b nr 2,
derde b nr 9 tegen vierde c nr 2; derde b nr 10 tegen vierde d nr 2,
derde c nr 9 tegen vierde e nr 2; derde c nr 10 tegen vierde f nr 2,
derde d nr 9 tegen vierde g nr 2; derde d nr 10 tegen vierde h nr 2,
6. De nummer 1 van de vierde divisie promoveert rechtstreeks
De nummer 2 van de vierde divisie speelt volgens het schema in art 18 lid 5.
7. Indien er een herindeling van de competitie moet plaatsvinden, houdt het bestuur
zich het recht voor om de onderste 6 plaatsen van de 4e divisie te laten degraderen
naar de 5e divisie.
8. Bij gelijke standen gelden de volgende regels in deze volgorde:
- het meest aantal punten voor
- het minst aantal punten tegen
- het meest aantal legs voor
- het minst aantal legs tegen
- het spelen van een beslissingspartij, aansluitend aan de laatste wedstrijd, 1 maal
beste uit 5\501 individueel


Bekercompetitie
Artikel 19
1. De bekercompetitie wordt gespeeld met een knock-out systeem met een verliezers
ronde en een winnaars ronde.
2. Alle teams die deelnemen aan de "officiŽle competitie" spelen ook mee in de
"bekercompetitie"
3. De "bekercompetitie" bestaat uit de volgende partijen:
4 maal beste uit 5\501 individueel
4 maal beste uit 5\501 paren, vanaf de kwartfinale winnaarsronde 701
1 maal beste uit 3\701 gehele team
4. De "bekercompetitie" bestaat in de verliezersronde uit de volgende partijen:
4 maal beste uit 3\501 individueel
4 maal beste uit 3\501 paren
1 maal beste uit 3\701 gehele team
5. Alle partijen hebben een open start en eindigen op een dubbel, de partijen worden
gespeeld in de volgorde en samenstelling conform het officiŽle wedstrijdformulier.
6. Voor iedere partij van de wedstrijd in de "bekercompetitie" wordt voor de bull
gegooid, het uitspelende team begint, diegene die het dichts bij de bull gooit begint
de partij, gooien beide een enkele of dubbele bull, dan wordt er opnieuw gebulld,
waarbij de ander begint. Een pijl in de dubbele bull wordt direct verwijderd.
7. De reglementen van de "officiŽle competitie" zijn ook van toepassing op de
"bekercompetitie" voor zover dit natuurlijk redelijkerwijs mogelijk is, uiteraard
geld eerst artikel 19.

Strafbepaling
Artikel 20
1. De secretaris van de DVS bewaart een afschrift van elke uitspraak gedurende ten
minste vijf jaar.
2. Bij het niet naleven van dit reglement houdt het bestuur zich het recht voor om
sancties toe te passen.
3. De "bekercompetitie" en de "officiŽle competitie" worden wat betreft het
overtreden en toepassen van de regels gezien als ťťn competitie, bijvoorbeeld voor
afwezigheid, afzeggen en dergelijke.
4. Indien men het niet eens is met een strafbepaling, kan men dit voorleggen aan de
tuchtcommissie, dit dient schriftelijk te gebeuren, gericht aan het bestuur.
Slotbepaling
Artikel 21
1. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien beslist het bestuur.

 

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT RANKING  DVS


Wedstrijdreglement
Artikel 1

1. In de periode van 1 september tot 1 juli van het erop volgende jaar wordt er een
serie van 9 ranking-toernooien georganiseerd, hierna te noemen het ďofficiŽle
ranking-toernooiĒ.
2. Wanneer de vereniging andere rankingtoernooien organiseert dan de officiŽle,
wordt dit aan de leden kenbaar gemaakt.
3. De vereniging deelt eveneens mede in hoeverre de regels van de "niet officiŽle
ranking-toernooien" afwijken van die van de "officiŽle ranking-toernooien".


Artikel 2
1. Alle hierna volgende artikelen hebben betrekking op de "officiŽle rankingtoernooien".


Organisatie van de "officiŽle ranking-toernooien"
Artikel 3

1. De vereniging organiseert de "officiŽle ranking-toernooien".
Zij kent hiervoor geen verschil in divisies.
2. Op elk "officieel ranking-toernooi" is geen minimum aantal deelnemers vereist.
Er geldt ook geen maximum aantal deelnemers.
3. Er wordt geen verschil gemaakt tussen dames en heren.
4. De vereniging kent wel een verschillende toernooi samenstelling, deze
samenstelling is onderverdeeld in:
0 - 48 deelnemers; eerst een poulesysteem (uitgaand van poules van 6 en zo
nodig minder, afhankelijk van het aantal deelnemers), daarna knock-out systeem,
waarbij er maximaal 16 naar de winnaarsronde en de rest met een maximum van
32 naar de verliezersronde.
49 - 64 deelnemers; eerst een poulesysteem (uitgaand van poules van 5 en zo
nodig minder, afhankelijk van het aantal deelnemers), daarna knock-out systeem,
waarbij er maximaal 32 naar de winnaars ronde en de rest met een maximum van
32 naar de verliezersronde.
65 - 128 deelnemers; eerst een poulesysteem (uitgaand van poules van 4 en zo
nodig meer, afhankelijk van het aantal deelnemers), daarna knock-out systeem,
waarbij er maximaal 64 naar de winnaars ronde en de rest met een maximum van
64 naar de verliezersronde.
Vanaf 129 deelnemers geldt het knock-out systeem met een winnaars en een
verliezersronde.


Deelname aan de "officiŽle ranking-toernooien"
Artikel 4

1. Elke speler, man of vrouw, lid of geen lid wordt toegelaten op de "officiŽle
ranking-toernooien", als zijn/haar leeftijd 16 jaar of ouder is.


Speltype
Artikel 5

1. In de poules wordt er een 501 alle 3 de legs gespeeld, open start dubbel uit.
2. In de knock-out wordt er:
In de winnaarsronde een 501 best off 5 gespeeld, open start dubbel uit.
In de verliezersronde een 501 best off 3 gespeeld, open start dubbel uit.


Puntentelling
Artikel 6

1. De bepalingen 6.2 t/m 6.4 gelden alleen tot en met 128 deelnemers.
2. De punten die men in de poule toegekend krijgt zijn gelijk aan het aantal
uitgegooide legs.
3. De punten die men in de knock-out winnaarsronde toegekend krijgt zijn gelijk aan
het aantal uitgegooide legs.
4. In de knock-out verliezersronde alleen met een deelname van 32 of meer: de nr. 1
krijgt 4 punten; de nr. 2 krijgt 3 punten; de 2 nrs. 3 krijgen 2 punten.
5. De bepalingen in artikel 6.6 t/m 6.7 gelden alleen vanaf 129 deelnemers.
6. In de knock-out winnaarsronde geld een afwijkende puntenregeling:
nummer 1 - 24 punten
nummer 2 - 20 punten
nummers 3t/m 4 - 16 punten
nummers 5 t/m 8 - 12 punten
nummers 9 t/m 16 - 8 punten
nummers 17 t/m 32 - 4 punten
7. In de knock-out verliezersronde geld een afwijkende puntenregeling:
nummer 1 - 12 punten
nummer 2 - 10 punten
nummers 3t/m 4 - 8 punten
nummers 5 t/m 8 - 4 punten
nummers 9 t/m 16 - 2 punten
nummers 17 t/m 32 - 1 punt
8. Voor de eindrangschikking tellen alleen de beste 7 ranking resultaten mee.


Speelgelegenheden
Artikel 7

1. De gelegenheden waar de "officiŽle ranking-toernooien" gehouden gaan worden,
dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- minimaal 14 dartbanen
- zaal open 1 uur voor aanvang
- de banen moeten 1 uur voor aanvang bespeelbaar zijn


MateriŽle bepalingen
Artikel 8

1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
- in goede staat zijn, zonder beschadigingen.
- moet volkomen vlak zijn.
- de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend.
- de nummering moet aanwezig en op de juiste wijze aangegeven zijn.
- de dubbel 20 moet rood zijn.
2. De roos van het dartbord moet zich op een hoogte van 1,73 meter(+ of 1
centimeter) bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de oche (werplijn).
3. De achterkant van de oche moet zich op 2,37 meter bevinden, horizontaal ten
opzichte van de voorzijde van het dartbord. De werpafstand begint achter de raised
oche.
4. De raised oche is een verhoogde drempel met een minimale lengte van 61
centimeter en een minimale hoogte van 3,8 centimeter.
5. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt
aangetekend op een scorebord voor de in lid 2 vermelde oche. Dit scorebord moet
naast het dartbord zijn opgehangen en in goede staat zijn.
6. Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn.
7. Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting.


Darts
Artikel 9

1. Elk soort darts kan worden gebruikt, voorzover hun lengte niet meer is dan 30,5
cm en het gewicht niet meer is dan 50 gram.


Schrijvers/scheidsrechters
Artikel 10
1. Bij de eerste ronden van alle "officiŽle ranking-toernooien" worden vrijwillige
schrijvers gevraagd en zo nodig aangewezen door de rankingleider
2. In de poules schrijven de winnaars, in de knock-out die hierop volgt, schrijven de
verliezers.
3. Als er meer dan 128 deelnemers zijn dan schrijft de eerste ronde de winnaar en
daarna schrijven de verliezers.
4. Slechts op verzoek van de speler die aan de beurt is, mag de scheidsrechter
mededelen hoeveel punten gescoord zijn met 1 of meerdere darts.
5. De score mag pas geschreven worden nadat de speler zijn 3 darts heeft geworpen.
6. De darts mogen pas uit het dartbord gehaald worden nadat de score is genoteerd.
7. Nadat de volgende speler zijn eerste dart geworpen heeft, is geen beroep op de
score meer mogelijk. Evenmin is op de behaalde score beroep mogelijk nadat de
darts uit het dartbord zijn verwijderd.
8. De scheidsrechter let op het correct houden van de werpafstand. Indien een speler
zich na een waarschuwing niet aan de officiŽle werpafstand houdt, kan de
scheidsrechter de worp ongeldig verklaren. Deze worp mag niet worden
overgespeeld. Hierop is geen beroep mogelijk.


Roken en drinken
Artikel 11

1. De wedstrijdleiding mag op de "officiŽle rankingtoernooien" van begin tot eind
geen gebruik maken van alcoholische dranken.
2. Het is de schrijvers verboden bij het schrijfbord te roken en/of te drinken.


Vervroegd de ranking verlaten
Artikel 12
1. Degene die vervroegd het "officiŽle ranking-toernooi" verlaat zonder dat men
uitgespeeld is, krijgt ťťn derde van de op dat moment behaalde punten, naar
beneden afgerond.
2. Degene die zijn verplichting tot schrijven niet nakomt, krijgt de helft van de
behaalde punten en wordt uitgesloten van deelname van het eerstvolgende
"officiŽle ranking-toernooi", dit vervalt indien hij in overleg met de
wedstrijdleiding een ander bereid heeft gevonden en dit samen met de
bereidwillige heeft gemeld bij de wedstrijdleiding.


Gedrag
Artikel 13

1. De door het bestuur aangewezen rankingleider, kan een deelnemer aan het
"officiŽle ranking-toernooi" per direct uitsluiten van verdere deelname aan het
toernooi, als zijn gedrag het tournooi ernstig verstoord of als zijn gedrag
ontoelaatbaar is volgens de geldende normen, uiteraard dient de rankingleider
altijd in het belang van het DVS te handelen.
2. Indien een deelnemer aan het "officiŽle ranking-toernooi" is uitgesloten aan een
deelname van een ďranking-toernooiĒ, bepaalt de tuchtcommissie van de DVS of
de uitsluiting gegrond was, de tuchtcommissie kan een verder uitsluiting van
deelname aan het "officiŽle ranking-toernooi" van de DVS opleggen.


Aanvangstijd
Artikel 14

1. De inschrijving voor het "officiŽle ranking-toernooi" is tot 12:45.
2. Aanvang van het "officiŽle ranking-toernooi" is om 13:00.


Slotbepaling
Artikel 15

1. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist de rankingleider en/of
het bestuur.

 

 

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT "RANKING-JEUGD"  DVS
 

Wedstrijdreglement
Artikel 1

1. In de periode van 1 september tot 1 juni van het erop volgende jaar wordt er een
serie van 8 ranking toernooien georganiseerd, hierna te noemen de ďofficiŽle
ranking-jeugdĒ.
2. Wanneer de vereniging andere ranking toernooien organiseert dan deďofficiŽle
ranking-jeugdĒ, wordt dit aan de leden kenbaar gemaakt.
3. De vereniging deelt eveneens mede in hoeverre de regels van de "niet officiŽle
ranking- jeugd" afwijken van die van de ďofficiŽle ranking-jeugdĒ.


Artikel 2
1. Alle hierna te noemen artikelen hebben betrekking op de "officiŽle ranking-jeugd".


Organisatie van de "officiŽle ranking-jeugd"
Artikel 3
1. De vereniging organiseert de "officiŽle ranking-jeugd"
Zij kent hiervoor geen verschil in divisies.
2. Voor een "oficeel ranking-toernooi" geldt noch een minimun, noch een maximum
aantal deelnemers.
3. Er wordt geen verschil gemaakt tussen meisjes en jongens.
4. De vereniging toernooi samenstelling;
eerst poule systeem daarna knock-out systeem.


Deelname aan de "officiŽle ranking-jeugd"
Artikel 4

1. Elke speler, meisje of jongen, lid of geen lid wordt toegelaten op de "officiŽle
ranking-jeugd", mits zijn of haar leeftijd bij aanvang van het seizoen 17 jaar of
jonger is.
Aspiranten t/m 13 jaar
Junioren 14 t/m 17 jaar


Speltype

Artikel 5
1. a. Bij de junioren wordt in de poules 501 b.o. 5 legs gespeeld, open start dubbel
uit.
b. Bij de aspiranten wordt er in de poules 501 b.o. 3 legs gespeeld, open start
dubbel uit.
2. a. Junioren; in de knock-out wordt er:
in de winnaarsronde een 501 b.o. 5 legs gespeeld, open start dubbel uit.
in de finale winnaarsronde een 501 b.o. 5 legs gespeeld, open start dubbel uit.
in de verliezersronde een 501 b.o. 3 legs gespeeld, open start dubbel uit.
b. Aspiranten; wordt er in de knock-out een 501 b.o. 3 legs gespeeld, open start
dubbel uit.
In de finale winnaarsronde 501 b.o. 5


Puntentelling
Artikel 6
1. Het aantal punten dat men in de poule toegekend krijgt is gelijk aan het aantal
uitgegooide legs.
2. Het aantal punten dat men in de knock-out winnaarsronde toegekend krijgt is
gelijk aan het aantal uitgegooide legs.
3. In de knock-out verliezersronde krijgt alleen de winnaar 2 punten.


Speelgelegenheden
Artikel 7

1. De gelegenheden waar de officiŽle rankingtoernooien gehouden gaan worden,
dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Minimaal 8 dartbanen.
- Zaal open, 1 uur voor aanvang.
- De banen moeten 1 uur voor aanvang bespeelbaar zijn.
2. Er mag geen alcohol geschonken worden tijdens de "officiŽle ranking-jeugd".


MateriŽle bepalingen
Artikel 8

1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
- in goede staat zijn, zonder beschadigingen.
- moet volkomen vlak zijn.
- de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend.
- de nummering moet aanwezig en op de juiste wijze aangegeven zijn.
- de dubbel 20 moet rood zijn.
2. De roos van het dartbord moet zich op een hoogte van 1,73 meter(+ of 1
centimeter) bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de oche (werplijn).
3. De achterkant van de oche moet zich op 2,37 meter bevinden, horizontaal ten
opzichte van de voorzijde van het dartbord. De werpafstand begint achter de raised
oche.
4. De raised oche is een verhoogde drempel met een minimale lengte van 61
centimeter en een minimale hoogte van 3,8 centimeter.
5. De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt
aangetekend op een scorebord voor de in lid 2 vermelde oche. Dit scorebord moet
naast het dartbord zijn opgehangen en in goede staat zijn.
6. Rondom de speler moet minimaal een vrije ruimte van minimaal 1 meter zijn.
7. Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting.


Darts
Artikel 9
1. Elk soort darts kan worden gebruikt, voorzover hun lengte niet meer is dan 30,5
cm en het gewicht niet meer is dan 50 gram.


Drinken
Artikel 10

1. Tijdens de duur van de "officiŽle ranking-jeugd" mag niemand gebruik maken van
alcoholische dranken.


Gedrag
Artikel 11

1. De door het bestuur aangewezen rankingleider, kan een deelnemer aan het
"officiŽle ranking-jeugd" per direct uitsluiten van verdere deelname aan het
toernooi, als zijn gedrag het tournooi ernstig verstoord of als zijn gedrag
ontoelaatbaar is volgens de geldende normen, uiteraard dient de rankingleider
altijd in het belang van het DVS te handelen.
2. Indien een deelnemer aan het "officiŽle ranking- jeugd" is uitgesloten aan een
deelname van een ďranking- jeugdĒ, bepaalt de tuchtcommissie van de DVS of de
uitsluiting gegrond was, de tuchtcommissie kan een verder uitsluiting van
deelname aan het "officiŽle ranking-jeugd" van de DVS opleggen.


Aanvangstijd
Artikel 12

1. Aanvang van de "officiŽle ranking-jeugd" is om 13:00 uur.


Slotbepaling
Artikel 13

1. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslist de rankingleider en/of
het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaalbepalingen volgens de NDF reglementen 

 

Materiele bepalingen

 1. Het dartbord moet voldoen aan de volgende eisen:
  - in goede staat, zonder beschadigingen
  - volkomen vlak
  - de draden moeten goed zichtbaar zijn en niet glimmend
  - de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven
  - de dubbel 20 moet rood zijn
   
 2. Hoogte: De roos van het dartbord moet zich op een hoogte van 1.73 m. (+ of - 1 cm.) bevinden, verticaal gerekend ten opzichte van de werplijn.
 3. Afstand: De achterkant van de werplijn moet zich op 2.37 m. bevinden, horizontaal gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartbord. Tevens geldt een diagonale lijn van 2.94 m. vanaf de roos tot de werplijn.
  De werpafstand begint achter de werplijn.
  De werplijn wordt duidelijk aangegeven door een oche (drempel).
  De hoogte van bedoelde oche bedraagt tussen 3.8 en 6 cm. De lengte bedraagt minimaal 61 cm.
   
 4. Scorebord: De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord voor de reeds vermelde werplijn. Dit scorebord moet bij voorkeur naast het dartbord zijn opgehangen.
 5. Ruimte om te gooien: Rondom de speler moet een vrije ruimte van minimaal 1 m. zijn.
 6. Verlichting op het bord: Het dartbord moet zijn voorzien van een goede verlichting, welke geleverd moet worden door twee spots, deze verlichting moet aan de waarden uit onderstaande tabel voldoen:
  afstand voorkant dartsbord tot spots (in cm.) hoogte spots t.o.v. de roos (in cm.) sterkte van elke spot minimaal onderlinge afstand tussen spots (in cm.)
  75-100 40-50 75 watt 30-40
  100-125 50-60 75 " 30-40
  125-150 60-70 75 " 40-50
  150-175 70-80 100 " 40-50
  175-200 80-90 100 " 50-60
  200-250 90-100 150 " 50-60

  De verlichting moet zijn uitgevoerd met kappen die alle licht afleiden weg van de spelers hun ogen, wanneer zij aan de oche (drempel) staan. De verlichting moet zodanig zijn opgehangen, zodat deze geen verblinden-de uitwerking heeft op spelers/scheidsrechters.
 7. Te gebruiken darts: Elk soort dart kan worden gebruikt, voor zover hun lengte niet meer is dan 30.5 cm. en het gewicht niet meer is dan 50 gram.